Fanos privé Fanos bedrijven

Concept Coach+/Deep Coaching

Vanuit bureau Fanos wordt gewerkt met het unieke  coach+ concept.

"Een (mentaal)gezonde werknemer die zijn grens heeft leren kennen en op een coöperatieve manier assertief meewerkt, presteert meer, heeft een groter uithoudingsvermogen en houdt plezier in zijn werk."

In deze tijd, waarin juist de kostenpost van de medewerkers steeds meer aandacht krijgt is het voor iedere ondernemer belangrijk die kosten zo beheersbaar mogelijk te houden. In dat kader is het van het grootste belang dat de medewerkers gezond zijn en blijven. Er is daarbij veel aandacht voor de fysieke gezondheid en dat is zeker terecht. Wat nog wel eens wordt vergeten is de mentaal-psychische gezondheid. De impact van een onbalans is echter zowel voor de werknemer als voor de werkgever vele malen groter dan b.v. een stevige griep of een gebroken ledemaat!

De mentaal-psychische gezondheid van medewerkers wordt natuurlijk beïnvloed door b.v. werkdruk; meer werk moet verricht worden door minder mensen, maar  b.v. ook het niet op de juiste manier aansturen kan veel onnodige stress geven. Zo kunnen er nog meer redenen zijn waardoor uw medewerkers in de knel komen en daardoor minder kunnen produceren en vervolgens een sluipende onkostenpost worden.

Heftiger wordt het als uw medewerkers om deze reden daadwerkelijk uitvallen: overspannen/burn-out. Onderzoek leert dat uitval op deze grond vaak leidt tot een periode van langere afwezigheid. Een andere, niet te onderschatten factor is ook de persoonlijke leefwereld van de medewerker. Hoewel u natuurlijk terecht kunt aanvoeren dat dat niet uw verantwoordelijkheid is, kan uw bedrijf wel degelijk worden geconfronteerd met gestreste medewerkers vanuit hun thuis situatie en schade ondervinden door uitval.

In alle gevalle geldt: Uitval op mentaal-psychische gronden vraagt relatief veel tijd en is dus behoorlijk kostbaar. Waar mensen, die in deze ‘molen’ terecht zijn gekomen regelmatig tegenaan lopen wanneer zij hulp zoeken, is dat deze vaak op meerdere plaatsen gezocht moet worden, b.v. huisarts, fysiotherapeut, (werk)coach, psycholoog enz. Steeds vaker komt het ook voor dat de werknemer niet de juiste verzekering heeft kunnen afsluiten en zo te weinig of te laat alsnog belangrijke ondersteunende zorg krijgt. Binnen de huidige gezondheidszorg zijn er, zeker bij psychologen e.d. ook regelmatig nog (lange) wachtlijsten. Dit alles betekent dat uw medewerkers langer verstoken blijven van accurate hulp en dus (te) lang afwezig zijn, met alle gevolgen van dien.

Op dit soort momenten kan het coach+ concept van Fanos voordeel bieden:

Ik ben niet alleen opgeleid en heb ervaring in het coachen van medewerkers en organisaties, maar ben tevens geregistreerd psycho-sociaal therapeut, waardoor ik in staat ben om zowel de bedrijfsmatige kant van disfunctioneel gedrag te beoordelen en dit coachend bij te sturen, alsook de psychologische component daarbij te herkennen en te behandelen.

Uw medewerker heeft dus slechts te maken met één ‘vreemde’ en hoeft dan ook slechts één keer een vertrouwensband op te bouwen. Hierdoor wordt veel kostbare tijd uitgespaard en is deze persoon veel sneller gezond terug, wat zowel voor hem/haar als voor het bedrijf grote winst is. Soms is doorwerken tijdens de periode van behandelingen goed mogelijk, soms is een (korte) periode van afstand effectiever.

Als blijkt dat het ziektebeeld –mede- te maken heeft met het arbeidsproces, zal ik dat terugkoppelen en zo mogelijk samen met de leidinggevende bekijken wat er verbeterd kan worden zodat een stabiele en gezonde terugkeer mogelijk is. Soms blijkt dat dat niet kan en dan zal ik ook hierop inspelen.

Dit alles met als doel uw onderneming met een zo laag mogelijke kostenpost door uitval en met mentaal-psychisch zo gezond mogelijke medewerkers optimaal te laten presteren.

Om dat te bereiken zijn ook andere instrumenten beschikbaar, zoals op maat toegesneden trainingen persoonlijke effectiviteit, communicatietraining of samenwerkingsmodellen op basis van het Enneagram, wat als instrument, hoewel nog wat minder bekend, één van de meest effectieve is gebleken.

Hiervoor werk ik samen met zeer gespecialiseerde bedrijven en collega’s zodat kwaliteit steeds gewaarborgd is. Uiteraard werk ik, in voorkomende gevallen, samen en de huis- c.q. bedrijfsarts.

Vraag vrijblijvend een offerte. Middels een persoonlijk gesprek inventariseer ik met u wat uw specifieke situatie nodig heeft. In de meeste gevallen kan ik snel aan de slag en werk zo lang als nodig is, maar niet langer dan strikt noodzakelijk.